Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas (BIM-LT)

Projekto nr.: 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029

KTU IMIC Projekto komanda:

Dr. Darius Pupeikis, Dr. Arūnas Navickas, Dr. Juozas Vaičiūnas, Dr. Rasa Apanavičienė, Prof. dr. Mindaugas Daukšys, Dr. Gintaris Cinelis, Dr. Lina Šeduikytė, Dr. Algimantas Vasylius, Dr. Eglė Klumbytė, Dr. Jurgita Černeckienė, Vytautas Baltus, Dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė

Projekto aprašymas:
Nepakankama viešojo sektoriaus statinių atitiktis statytojo (užsakovo) poreikiams ir visuomenės interesams, netiksliai identifikuojami statinio statybos tikslai ir poreikiai, nepakankamai sprendžiami projektinių sprendinių analizės statinio gyvavimo ciklo uždaviniai (ypač investicijų sąnaudų/naudos) požiūriu, nepakankamas statinių projektų tikslumas ir kokybė, nesuderinti informacijos mainai tarp statinio gyvavimo ciklo procesų dalyvių ir informacinių sistemų, registrų, neefektyvi statybos dalyvių komunikacija ir bendradarbiavimas Tai reikšminga dalis esminių priežasčių, kodėl susiduriama su viešojo sektoriaus statinių statybos planavimo, projektavimo, statybos, eksploatavimo, valdymo procesams skiriamų išteklių neefektyvaus naudojimo problemomis. Pasaulyje sparčiai tobulėjančios ir plintančios informacinės ir ryšių technologijos (toliau – IRT), jomis pagrįsti nauji darbo metodai atvėrė naujas efektyvaus minėtų problemų sprendimo galimybes. Vienas pagrindinių su IRT taikymu statybų sektoriuje susijusių ir pasaulyje sparčiai diegiamų sprendimų – statinio informacinio modeliavimo metodų taikymas. Norint spręsti paminėtą problemą, sudarant galimybes taikyti vienodomis taisyklėmis grįstą statinio informacinio modeliavimą, numatoma parengti pasiūlymus dėl statinio informacinio modeliavimo (toliau – BIM) norminių dokumentų projektinių nuostatų, nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų vykdymo metodinių dokumentų, standartinių sutarčių formų, kai taikomas BIM, projektinių nuostatų, BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos metodiką, įvykdyti mokymus, susijusius su skaitmeninimo priemonių taikymu.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-10 – 2022-01-10

Projekto koordinatorius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Projekto partneriai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

PROJEKTO NAUJIENOS